Chỉ còn 4 ngày để nộp tiền sử dụng đất theo giá cũ

Những trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 01-3-2016 cần nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ tài chính trước ngày 01-3-2021 để tránh bị thiệt hại.

Nghị định 79/2019 được ban hành ngày 26-10-2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất.


Theo đó, một nội dung rất đáng chú ý là việc thực hiện nộp tiền sử dụng đất đối với các đối tượng là hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận mà đến trước ngày Nghị định 79 có hiệu lực vẫn chưa thanh toán hết.

Trong đó chia ra hai nhóm đối tượng, mỗi nhóm có một cách áp dụng nộp tiền sử dụng đất riêng. Nhóm thứ nhất là các trường hợp được ghi nợ trước ngày 01-3-2016 và nhóm thứ hai là các trường hợp được ghi nợ sau ngày 01-3-2016.

Cụ thể, Điều 2 Nghị định 79 quy định hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 01-3-2016 thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận (hoặc theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật đến hết ngày 28-02-2021.

Kể từ ngày 01-3-2021 trở về sau, các hộ gia đình, cá nhân này sẽ phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ. Nghĩa là, số tiền phải nộp lúc này có thể sẽ tăng lên khá nhiều so với trước đó.


Đối với hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất từ ngày 01-3- 2016 đến trước ngày Nghị định 79 có hiệu lực thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận theo quy định tại Nghị định 45 trong thời hạn năm năm kể từ ngày ghi nợ tiền sử dụng đất.

Nếu quá thời hạn năm năm, hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Như vậy, chỉ còn bốn ngày nữa là đến thời điểm quan trọng để các trường hợp còn nợ tiền sử dụng đất (ghi nợ trước ngày 01-3-2016) thanh toán dứt điểm số tiền nợ chưa trả để tránh bị thiệt hại bởi sau ngày 28-2 khung giá đất áp dụng sẽ hoàn toàn khác.

Vì vậy, người dân thuộc diện trên cần nhanh chóng đến các cơ quan thuế tại địa phương để thực hiện nghĩa vụ tài chính của mình. Nếu để quá kỳ hạn này thì từ ngày 01-3-2021, số tiền sử dụng đất còn nợ sẽ không được tính theo chính sách và giá đất tại thời điểm người dân được cấp Giấy chứng nhận nữa mà tính theo bảng giá tại thời điểm trả nợ.

Chia sẻ lên:

TIN TỨC & SỰ KIỆN

DỰ ÁN NỔI BẬT CỦA HOÀNG KHÔI GROUP


Menu