THI CÔNG HỆ THỐNG CAMERA AN NINH & THÔNG TIN

THÔNG BÁO MỜI THẦU
KHỐI LƯỢNG MỜI THẦU
MẨU ĐƠN DỰ THẦU

BẢN VẼ

1. MB CẤP NƯỚC
2. NÚT CẤP NƯỚC
3. CTLD-03 CTLD
4. CTLD-04 CTLD
5. CTLD-05 CTLD
6. CTLD-06 CTLD