Thi công hệ thống cấp điện, chiếu sáng

THÔNG BÁO MỜI THẦU
KHỐI LƯỢNG MỜI THẦU
MẨU ĐƠN DỰ THẦU

BẢN VẼ CẤP ĐIỆN

1. MAT BANG CAP DIEN .bak
1. MAT BANG CAP DIEN .dwg
2. SO DO NGUYEN LY .dwg
3. CHI TIET TBA .dwg
4. CHI TIET DIEN HINH .dwg
6. XR – KHUNG MB .dwg
5. PLOT .log
6. XR – KHUNG CHI TIET .dwg
7. XR – KHUNG MB .dwg
8. XR – KHUNG CHI TIET .dwg
9. XR – NEN QH .dwg

BẢN VẼ CHIẾU SÁNG

1. MB CHIEU SANG .dwg
2. CHI TIET .dwg