Thi công hệ thống thoát nước thải

THÔNG BÁO MỜI THẦU
KHỐI LƯỢNG MỜI THẦU
MẨU ĐƠN DỰ THẦU

BẢN VẼ CAD

9.1. HT TNH
9.2. TRAM BOM TNT

BẢN VẼ PDF

HT TNT
TRAM BOM 1
TRAM BOM 2