THI CÔNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA

THÔNG BÁO MỜI THẦU
KHỐI LƯỢNG MỜI THẦU
MẨU ĐƠN DỰ THẦU

BẢN VẼ CAD

HT TNM
TRAM BOM TNM

BẢN VẼ PDF

HT TNM
TRAM BOM TNM