Thi công hệ thống Camera an ninh & thông tin

THÔNG BÁO MỜI THẦU
KHỐI LƯỢNG MỜI THẦU
MẨU ĐƠN DỰ THẦU

BẢN VẼ

1. MB THÔNG TIN
2. CHI TIẾT TTL – 02
3. CHI TIẾT TTL – 03
4. CHI TIẾT TTL – 04
5. Fiber Camera Access point KDL Honam – Model
6. Fiber Camera Access point KDL Honam – Model
7. Fiber Camera Access point KDL Honam – Model
8. Fiber Camera Access point KDL Honam – Model
9. HD4500D + TCHD500-1
10. HD8000D +TCHD500-1-Model
11. HD4500D + TCHD500-2
12. TTHD500
1. MB THÔNG TIN.dwg
2. CHI TIẾT TTLL.dwg
3. Fiber Camera Access point KDL Hồ Nam.dwg