Đấu thầu thi công dự án cấp nước

THÔNG BÁO MỜI THẦU
KHỐI LƯỢNG MỜI THẦU
MẨU ĐƠN DỰ THẦU

BẢN VẼ

1. MB CẤP NƯỚC
2. NÚT CẤP NƯỚC
3. CTLD-03 CTLD
4. CTLD-04 CTLD
5. CTLD-05 CTLD
6. CTLD-06 CTLD
1. 2. MB CẤP NƯỚC.dwg
3. 4. 5. 6. CTLD.dwg